Argjendari online dating

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është Drejtoria e Taksave dhe e Tarifave Vendore pranë Bashkisë Lushnjë.

Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja.

​​​​REPUBLIKA E SHQIPERISEKESHILLI BASHKIAKLUSHNJE​ PROJEKT-VENDIMNr. 9975, datë "Për taksat kombëtare", i ndryshuar; ligjit nr. 107/2014, date , " Për Planifikimin e Territorit" ; ligjit nr.

9632 datë "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar ; Ligji Nr. 85/2014, date ; Ligjin Nr.8652, datë "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore" i ndryshuar neni 32/f;, Ligjin nr 9920 datë "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar ; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr 24 datë "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë"; ligjit nr.

Nga shuma e përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura, drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin prej 5 (pesë)% të totalit mujor të të ardhurave, derdhin me anë të faturës për arkëtim, 18 (tetëmbëdhjetë)% të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit të rrethit, ku është njësia e qeverisjes vendore, dhe 82 (tetëdhjetë e dy)% të të ardhurave, DPSHTRR-ja e derdh për llogari të drejtorisë rajonale, ku është regjistruar (drejtoria rajonale e tatimpaguesve të mëdhenj). Baza e taksës për zënien e hapësirave publike është sipërfaqja në metër katror (m) e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.

Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet tatimore të administratës qendrore dhe vendore kryhet në bazë të regjistrit ditor të taksës vjetore të mjeteve të përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e taksës (sipërfaqen) me nivelin tregues të saj.

Niveli i kësaj takse për Bashkinë Lushnjë është 90 Lekë/m²/muaj muaj.

Administrata tatimore, për shërbimin që kryen si agjent tatimor, merr një komision.

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 2 (dy) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 7,5%(shtatë presje pesë) për qind, por jo më pak se 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në vit. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 2 (dy) milionë lekë është 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në vit.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, vepron si agjent tatimor, i ngarkuar me mbledhjen, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.

Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet.

Search for argjendari online dating:

argjendari online dating-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “argjendari online dating”

  1. Die erste bekannte urkundliche Erwähnung fand Hilden in einer Urkunde vom 3. In der Urkunde, deren Original sich im Historischen Archiv der Stadt Köln befindet, heißt es, Erzbischof Everger von Köln habe während seiner Amtszeit dem Kölner St.-Kunibert-Stift einen Zehnt aus dem Wald Hilden entzogen. Unter Evergers Nachfolgern Heribert, Pilgrim und Hermann II.

  2. (Scientology often has members pair up to get through courses together, and the Purif and the SRD are both physically and mentally grueling.) We also started to learn something about the young Scientology Hollywood types that Cat had been involved with.